GDPR

Pravidlá pre ochranu súkromia a osobných údajov

Dňa 25.05.2018 sa stalo účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie. Z toho dôvodu vás v súlade s článkom 13 GDPR informujeme o tom, čo sa bude diať s vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe záujmu o naše aktivity poskytli a aké sú vaše práva spojené s ochranou vašich osobných údajov.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ webu – neziskové občianske združenie RC klub Častá, Kíperská 378/22, 900 89 Častá, Slovenská republika- spracovával Vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.


Rozsah spracovanie vašich osobných údajov

Neziskové občianske združenie RC klub Častá bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Neziskové občianske združenie RC klub Častá bude spracovávať Váš e-mail, krstné meno a priezvisko, telefonický kontakt, dátum narodenia.


Účel spracovania vašich osobných údajov

RC klub Častá bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielania informácií o aktivitách občianskeho združenia RC klub Častá.Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, a telefón potrebujeme k plneniu zmluvy (napríklad registrácia na akcia, členstvo v organizácii apod.)


Vedenie účtovníctva

Ak sa zúčastňujete na našich aktivitách, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.


Marketing – zasielanie newslettrov

Vaše osobné údaje (e-mail, meno a priezvisko) využívame za účelom priameho marketingu – informovanie o aktivitách a akciách združenia. Ak ste našim zákazníkom , robíme tak z oprávneného záujmu pretože dôvodne predpokladáme že vás naše novinky zaujímajú. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu.


Fotografická a video dokumentácia

Živé akcie, napríklad stretnutia, súťaže atd.


Právny základ spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovania je Váš súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu užívania portálu a aktivít občianskeho združenia RC klub Častá s ním spojených. Osobné údaje sú spracované v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 – (ďalej ako „GDPR“).


Doba spracovania Vašich osobných údajov

Osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo v súlade s lehotami stanovenými zákonom a trhovými postupmi, ak nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na dodržanie zákonných povinností alebo vznik, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ak nebola oznámená určitá lehota.

Ponecháme si obmedzené časti vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na marketingové účely, kým neodoberiete svoj súhlas, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako 10 rokov po poslednom prihlásení na aktivitu organizovanú našou organizáciou.


Predanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií sú poskytovatelia nasledovných platforiem: Mailchimp ??? a náš poskytovateľ účtovníckych služieb a daňového poradenstva.


Používanie dát mimo EU

Kompletné spracovanie osobných údajov bude prevádzkované na území EU.


Ak máte menej jako 16 rokov

Ak ste mladší ako 16 rokov, mali by ste si tento text posúdiť spolu so svojím rodičom alebo opatrovníkom, aby ste sa uistili, že mu obaja rozumiete. Nie sme zodpovední za kontrolu vášho veku. Ak sa dozvieme, že ste mladší ako 16 rokov a zhromaždili sme informácie o Vás bez súhlasu Vášho rodiča alebo opatrovníka, čo najskôr tieto informácie zlikvidujeme.


Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou zaslanej informácie o aktivitách občianskeho združenia RC klub Častá alebo odoslaním požiadavky na castarcklub@gmail.com. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.


Odhlásenie zo zasielania newslettra a oznamovania aktivít

E-maily s informáciami , články či oznámenia o aktivitách združenia Vám zasielame na základe vášho súhlasu. Odber našich e-mailov môžete ukončiť prostredníctvom kliknutia odhlasovacieho odkazu v našich e-mailoch alebo nás osobne kontaktovať.


Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom budú mať prístup pracovníci občianskeho združenia RC klub Častá, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.


Kontaktné údaje správcu

Občianske združenie RC klub Častá môžete kontaktovať na email:castarcklub@gmail.com Zároveň je oprávnené požadovať preukázanie Vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom.


Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.


Právo na výmaz / byť zabudnutý /

Máte právo na výmaz všetkých vašich údajov. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky osobné údaje , ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme infomovať e-mailom.


Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať neziskovému občianskemu združeniu RC klub Častá. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na e-mailový marketing viažúci sa na neziskové aktivity občianskeho združenia RC klub Častá, neziskové občianske združenie RC klub Častá osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.


Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v

SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk .


Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia Vám žiadne sankcie.

 

 

Občianske združenie RC klub Častá

V Častej, dňa 25. 5. 2018