2% z dane

Sme veľmi vďační, a ďakujeme za každú finančnú podporu.
Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Občianske združenie RC klub Častá, budete potrebovať nasledovné údaje pre formulár (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Občianskemu združeniu RC klub Častá min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% – vyžiadajte si od nej potvrdenie):

Názov: RC klub Častá
Adresa:
Štefanovská 568/32, 90089 Častá
IČO: 42261821
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK8202000000003207297554 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Tlačivo pre 2% z dane stiahnete tu

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Online formuláre

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:  https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Podporte náš klub dvomi percentami z Vašich daní. Niekoľko krát ročne pre Vás pripravujeme podujatia, aby sme všetci spolu mohli prežiť príjemné chvíle pri leteckých modeloch.

Môžete si stiahnuť predvyplnený formulár z odkazu nižšie.

Predvyplnené tlačivo na 2% z dane

Prihláška do RC Klubu Častá

Prihlášku treba:

 1. vytlačiť
 2. vyplniť
 3.  podpísanú odovzdať niektorému z členov RC Klubu Častá alebo doručiť na adresu uvedenú na prihláške.

Prihláška do RC Klubu Častá

Prevádzkový poriadok RC letiska

RC letisko Častá je súkromný pozemok !!!

Vstup je možný iba s platnou návštevnou kartou pilota !!!

 

 1. Vstup/Vjazd na RC letisko Častá je povolený iba členom RC Klubu Častá, ktorí majú uhradený členský poplatok na aktuálny rok a osobám s platnou návštevnou kartou pilota. Toto povolenie je potrebné mať u seba alebo ho viditeľne umiestniť za čelné sklo auta. (Pre získanie návštevnej karty pilota kontaktujte osoby uvedené na konci prevádzkového poriadku!)
 2. Každá osoba, ktorá sa zdržuje v priestoroch letiska je povinná dodržiavať tento prevádzkový poriadok, plne zodpovedá za svoje konanie (ako aj konanie osôb v jej doprovode) a za prípadné spôsobené škody na zdraví alebo majetku.
 3. Zaparkovať vozidlo je potrebné len na mieste k tomu určenom.
 4. Pri prevádzke modelu má modelár hlavnú zásadu, a  to zaistenie bezpečnosti prevádzky na letisku a  bezpečnosť prevádzky modelu. Zakazuje sa prevádzkovať modely, ktorých pevnostné a konštrukčné riešenie nespĺňa technické predpoklady pre let a bezpečnú prevádzku.
 5. Ak spôsobí niekto inému škodu, alebo ujmu na zdraví, je povinný niesť následky. Za prevádzku RC modelu zodpovedá v plnom rozsahu pilot!
 6. Na stojan pri vstupe sa musí umiestniť visačka s používaným kanálom. Druhá visačka sa umiestni viditeľne na odev. Prípadne je potrebné sa osobne dohodnúť s ostatnými. Ak tak niekto neurobí, bude mu odopreté právo lietať z bezpečnostných dôvodov. Pred lietaním je nutné preveriť u ostatných pilotov, či používaný kanál nie je už obsadený. Pokiaľ áno, je nutné sa dohodnúť ako bude prevedené striedanie na rovnakom kanále. Tento bod neplatí pre vysielače s frekvenciou 2,4 GHz.
 7. Ak pilot predchádzajúce nariadenie nedodrží, nesmie zapnúť vysielač. Tento bod neplatí pre vysielače s frekvenciou 2,4 GHz.
 8. Ak zvolá niektorý z pilotov, že je rušený, musia ostatní piloti okamžite vypnúť vysielač (pokiaľ sú s modelom na zemi a nevznikne tým iné nebezpečenstvo).
 9. Lieta vždy len jeden pilot – právo prvého na ploche. Pokiaľ chce lietať súčasne aj iný pilot, musí sa dohodnúť s prvým  pilotom, v ktorých miestach budú lietať, prípadne si určiť smer rotácie lietania. Pokiaľ prvý pilot nebude súhlasiť s navrhnutým lietaním, ostatní to musia rešpektovať a nechať dolietať prvého pilota.
 10. Je zakázané rušiť pilota a zaťažovať ho otázkami počas lietania s modelom! Je nutné počkať kým pristane.
 11. Pri lete sa nesmú ohrozovať iné lietadlá, okolo stojaci a prísediaci ľudia (piloti a návštevy). Lietať sa môže len vo vytýčených bezpečných koridoroch – priestoroch.
 12. Je prísne zakázané lietať inému pilotovi nad hlavou, lietať a pristávať za chrbtom alebo inak úmyselne ohrozovať ľudí!
 13. Zakazuje sa lietať nad zaparkovanými autami.
 14. Pokiaľ je vo vzduchu viac lietadiel, tak úmysel pristáť alebo preletieť nad dráhou ohláste ostatným pilotom, ktorí lietajú súčasne.
 15. Udržujte poriadok! Odpadky, zvyšky havarovaných modelov, nepoužiteľné súčiastky vždy zoberte so sebou.
 16. Riadne uhasené ohorky z  cigariet a  drobný odpad treba odhadzovať do koša alebo do igelitového vrecka a zobrať so sebou. Je zakázané odhadzovať odpad a ohorky z cigariet alebo iným spôsobom znečisťovať plochu letiska a jeho okolia.
 17. Je zakázaný voľný pohyb psov a iných domácich zvierat, ktoré musia byť vždy na vôdzke. Majiteľ zvieraťa zodpovedá za odstránenie exkrementov z plôch letiska a za škody spôsobené psom alebo iným zvieraťom.
 18. Člen klubu, ako účastník na letisku zodpovedá za prípadných hostí alebo doprovod, ktorý prišiel s ním. Musí hostí poučiť o bezpečnosti prevádzky a poriadku na letisku.
 19. Prihliadajúci doprovod nesmie vstupovať na plochu letiska, ktorá je určená na štart a pristávanie modelov, dotýkať sa modelov bez opýtania a prekračovať ich. Model sa musí obísť!
 20. Pri nedodržaní vyššie uvedených pravidiel je člen RC klubu Častá oprávnený vyviesť nečlena modelára – pilota alebo návštevníka z plochy letiska.
 21. Pilot používajúci RC model na RC letisku Častá súhlasí s pravidlami prevádzkového poriadku RC letiska Častá a je povinný tieto pravidlá dodržiavať. Pilot si je vedomý, že ich porušením a nedodržaním môže dôjsť k ohrozeniu osôb a majetku na letisku a v jeho blízkom okolí, za čo nesie plnú zodpovednosť.
 22. Pred vstupom na letisko je pilot povinný oboznámiť sa s prevádzkovým predpisom.
 23. Pri organizovaných akciách, leteckých dňoch alebo súťaži podlieha letová prevádzka priamym pokynom RIADIACEHO LETOVEJ PREVÁDZKY s pravidlami platnými pre daný letový deň, s ktorými sa piloti oboznámia na predletovom brífingu.